Pravilnik

Ustrojstvo festivala
1. Naziv festivala je Festival hrvatskih duhovnih pjesama “Hosanafest”; kraće “Hosanafest”.

2. “HosanaFest” je festival kršćanske popularne duhovne glazbe natjecateljskog i dobrotvornog karaktera.

3. Glavni je cilj “HosanaFesta” pomoći Humanitarno-terapijsku zajednicu za pomoć ovisnicima – Hosana, koja djeluje na tlu Subotičke biskupije, te promicanje kršćanskih duhovnih vrednota potičući stvaranje nove autorske duhovne popijevke, suvremenog glazbenog izričaja.

4. Festival se održava u rujnu mjesecu u Subotici, ukoliko Organizacijski odbor iz opravdanog razloga ne odluči drugačije.

Organi Festivala

5. Nositelj Festivala je Povjerenstvo za pastoral mladih Subotičke biskupije.

6. Festival organizira i priređuje Organizacijski odbor.

7. Organizacijski odbor čine predsjednik i još 12 (dvanaest) članova. Članovi Organizacijskog odbora mogu biti samo aktivni katolički vjernici.

8. Predsjednika Organizacijskog odbora imenuje Subotički Ordinarij.

9. Organizacijski odbor se imenuje na prijedlog predsjednika Organizacijskog odbora.

10. Mandat Organizacijskog odbora traje 5 (pet) godina.

11. Istupanje pojedinog člana prije isteka roka mandata može biti:

– na zahtjev člana Odbora koji mora podnijeti pismenim putem;

– na prijedlog ostalih članova Organizacijskog odbora.

12. Na prijedlog predsjednika Organizacijski će odbor izglasavanjem donijeti odluku o imenovanju novih članova.

13. Organizacijski odbor odluke donosi većinom od ukupnog broja nazočnih članova pod uvjetom da je nazočno 50%+1 član. U donošenju odluka ima pravo sudjelovanja i predsjednik Organizacijskog odbora.

14. Organizacijski odbor predlaže i bira stručno Povjerenstvo. Članovi Povjerenstva mogu biti i članovi Organizacijskog odbora.

15. Stručno Povjerenstvo ima za cilj, na osnovu prispjelih skladbi na natječaj, odabrati skladbe koje će nastupiti na Festivalu i to tako što će pregledati tekst i ocijeniti cjelovitu skladbu.

16. Stručno Povjerenstvo odlučuje većinom od ukupnog broja članova.

17. Član Povjerenstva ne može biti netko tko je na bilo koji način sudjelovao u stvaranju prijavljene skladbe.

18. Sastav Povjerenstva za odabir skladbi sve do obznanjivanja rezultata mora ostati tajna.

19. Glavnog Pokrovitelja Festivala, kao i medijskog pokrovitelja imenuje Organizacijski odbor.

20. Pokrovitelji i medijski pokrovitelji mogu biti sve pravne i fizičke osobe koje nalaze svoj interes u promicanju popularne duhovne glazbe putem “Hosanafesta”.

21. Organizacijski odbor odlučuje gdje će se Festival održati, ali mjesto mora biti na teritoriji grada Subotice.

Natječaj

22. Organizacijski odbor dužan je javno, putem različitih oblika medija (radio, TV, tisak, internet…), raspisati natječaj najmanje tri mjeseca prije održavanja Festivala.

23. Prilikom raspisivanja natječaja Organizacijski odbor dužan je navesti datume vezane uz organiziranje Festivala (datum završetka natječaja, roka za prijem studijskih skladbi, te datum održavanja Festivala).

24. Organizacijski odbor može odrediti temu pojedinačnog Festivala, kojoj sadržajno moraju odgovarati sve prijavljene skladbe.

25. Uvjeti natječaja su sljedeći:

– Skladbe tematski moraju biti kršćanskog karaktera;

– Skladbe ne smiju biti objavljivane, niti javno izvođene;

– Trajanje skladbe ne smije biti dulje od 4 (četiri) minute;

– Uredno potpisani autori glazbe, stihova i aranžmana (u daljnjem tekstu Autori).

26. Prijava na natječaj dostavlja se na CD-u ili putem elektroničke pošiljke Festivala, a obavezno mora sadržavati sljedeće:

– Oglednu demo snimku pjesme koja ne mora biti studijska, ali glazbeno-produkcijski treba biti što sličnija izvedbenoj verziji. Pjesma može biti poslana i u mp3 formatu, s minimalnom rezolucijom od 192 kbps;

– Tekst pjesme u Word formatu;

– Preporuča se (ali nije obvezatan) notni zapis osnovne melodijske linije pjesme s potpisanim tekstom i natpisanim akordima na CD-u (skenirano u JPG formatu) ili čitko ispisan u dvije kopije;

– Kraću biografiju autora i izvođača sa svim potrebnim podacima (adresa, telefon, mobitel, e-pošta, web i sl.) na CD-u;

– Svaki izvođač uz prijavu treba navesti i kršćansku zajednicu u kojoj djeluje te dostaviti potvrdu svećenika, odnosno vjerskog službenika.

27. Prijave koje ne budu ispunjavale gore navedene uvjete stručno Povjerenstvo neće uopće razmatrati.

28. Skladbe za “Hosanafest” trebaju biti pisane kao popularne duhovne skladbe, uz korištenje modernih glazbenih sredstava i izričaja (primjerice: pop, rock, šansona, jazz, dance, techno) te bilo koja druga varijacija spomenutih glazbenih pravaca. Skladba ne smije biti isključivo tamburaška.

29. Skladbe poslane na natječaj moraju biti originalno autorsko djelo, a ne prepjevi ili obrade s potpisanim ili nepotpisanim originalnim autorima.

30. Stihovi trebaju biti pisani na književnom hrvatskom jeziku ili bilo kojem dijalektu hrvatskog jezika.

31. Dopušteno je korištenje već objavljenih tekstova uz suglasnost autora ili njegovih pravnih slijednika. Potrebnu suglasnost treba pribaviti sam autor glazbe. Organizacijski odbor ne snosi posljedice u slučaju nastalih problema zbog nedobivanja potrebnog odobrenja.

32. Dopušteno je korištenje prerađenih tekstova molitava, psalama, himana i drugih dijelova iz Biblije.

33. Na natječaju kao autori i glavni vokal mogu sudjelovati samo osobe starije od 16 (šesnaest) godina.

34. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju i strani državljani, pod istim uvjetima kao i domaći državljani.

35. Svaki autor na natječaj može poslati neograničen broj skladbi, ali nastupiti kao izvođač može samo s jednom skladbom.

36. Prijavljene skladbe ne mogu se povući, niti će biti vraćene.

37. U slučaju da prijavljena skladba bude javno izvedena ili objavljena prije Festivala bit će diskvalificirana na štetu autora i izvođača.

Kriteriji odabira skladbi za Festival

38. Stručno Povjerenstvo mora imati najmanje 3 (tri) člana koji moraju biti dobri poznavatelji sadržaja katoličke vjere, od kojih jedan treba biti glazbenik. Povjerenstvo dobiva na uvid skladbe bez potpisanih autora.

39. Članovi Povjerenstva za ocjenjivanje skladbi ocjenjuju samostalno i zasebno.

40. Osnovni kriterij vrednovanja prijavljenih skladbi je cjelokupna ocjena, i to:

– kvaliteta teksta i glazbe

– usklađenost teksta i glazbe

– izvedba (vokalna i instrumentalna)

41. Organizacijski odbor dužan je u roku od 5 (pet) dana po završetku natječaja uručiti skladbe članovima Povjerenstva i popis svih skladbi s dvije prazne rubrike: za ocjenu i za mogući komentar.

42. Ocjenjivanje se vrši tako što će svaki član odabrati 15 (petnaest) skladbi kojima će dati bodove. Najboljoj skladbi dodjeljuje 15 bodova, drugoj 14, trećoj 13, četvrtoj 12, petoj 11, šestoj 10, sedmoj 9, osmoj 8, devetoj 7, desetoj 6, jedanaestoj 5, dvanaestoj 4, trinaestoj 3, četrnaestoj 2 i petnaestoj 1 bod. Ostale skladbe ostaju bez bodova.

43. Prvih 14 (četrnaest) skladbi s najviše bodova, uključujući tu i skladbu koja je dobila nagradu za najbolji tekst ukoliko se ta nagrada dodjeljuje, osiguravaju pravo sudjelovanja na “Hosanafestu”, dok je 15 (petnaesta) skladba nova pjesma aktualnih pobjednika, osim za prvi Festival, za koji se bira 15 skladbi.

44. Organizacijski odbor iz opravdanog razloga može povećati ili smanjiti broj skladbi koje će biti izvedene na Festivalu.

45. U slučaju da posljednje dvije ili više skladbi imaju isti broj bodova, odabir skladbe vrši se prema visini ocjena (ona skladba koja ima najviše 15, pa 14, itd.).

46. U slučaju da dvije ili više skladbi imaju istovjetne ocjene, odabir o nastupu odredit će Organizacijski odbor izglasavanjem, pošto sasluša mišljenje članova Povjerenstva.

47. Članovi Povjerenstva su dužni u roku od 15 (petnaest) dana po završetku natječaja predati listu sa svojim ocjenama skladbi. Skladbe kojima većina članova dodijeli neprolaznu ocjenu neće izboriti pravo sudjelovanja na “Hosanafestu”. U slučaju mogućih nejasnoća, Organizacijski odbor može ponovno kontaktirati članove Povjerenstva.

48. Rezultati Povjerenstva su tajna, a Organizacijski je odbor dužan javno objaviti putem medija samo popis odabranih skladbi po njihovom abecednom redu. Rezultati moraju biti objavljeni najkasnije 20 (dvadeset) dana nakon završetka natječaja.

49. Autori i izvođači, koji to žele, mogu dobiti informacije o plasmanu samo svoje skladbe, i to isključivo osobno kod Organizacijskog odbora.

Studijske snimke odabranih skladbi

50. U roku do 60 (šezdeset) dana po objavljenju rezultata autori i izvođači moraju poslati završnu studijsku snimku, te njenu matricu na kojoj ne smije biti snimljen glavni vokal.

51. Troškove snimanja demo i završne studijske snimke snose autori i izvođači, te su oni vlasnici snimke. Dotičnu snimku izvođač nakon Festivala može koristiti za svoje potrebe bez posebnog dopuštenja Organizacijskog odbora “Hosanafesta”.

52. Tonsku kvalitetu završnih snimki procjenjuje izdavač festivalskog nosača zvuka. U slučaju da neka snimka ne zadovoljava profesionalne tonske i glazbene standarde, Organizacijski će odbor od izvođača tražiti, ako je vremenski moguće, novu kvalitetniju snimku ili ponovljeni “miks”. Ako to, s obzirom na vrijeme ili druge uvjete, nije izvedivo, snimka će se proglasiti nedovoljno kvalitetnom te se neće naći na festivalskom albumu niti će biti izvedena na Festivalu. Umjesto nje bit će uvrštena 16. (šesnaesta) skladba sa popisa rezultata koji se dobio ocjenjivanjem skladbi stručnog Povjerenstva.

Objavljivanje glazbenog materijala

53. Slanjem radova na natječaj “Hosanafesta” autori prihvaćaju sve njegove uvjete i prenose na Organizacijski odbor ekskluzivno pravo da odabranu skladbu:

– snimi na nosače zvuka i slike;

– objavi na festivalskim nosačima zvuka i slike, bez obzira o kojem se mediju radilo (kazeta, CD, videokazeta, DVD ili sl.);

– tiska u grafičkom obliku, bilo samo kao tekst, bilo u notnom obliku;

– prvi put javno izvede;

– prenosi putem radija i televizije;

– da sva ili pojedina od ovih prava prenese na neku drugu pravnu osobu.

54. Sva ostala prava autori i izvođači zadržavaju za sebe.

55. Nakladnik festivalskog albuma je Organizacijski odbor “Hosanafesta”.

56. Distribuciju festivalskog audio, video i tiskanog materijala vrši Organizacijski odbor, koji mogu djelomično ili u potpunosti distribuciju dotičnog materijala prenijeti i na neku distribucijsku kuću koja svojom djelatnošću pokriva veće tržište.

57. Autori i izvođači koji su ekskluzivnim ugovorom vezani uz nekog drugog nakladnika, a žele sudjelovati na “Hosanafestu”, preuzimaju na sebe obvezu da sa svojim matičnim nakladnikom riješe pitanje sudjelovanja na Festivalu, te objavljivanja svoje skladbe na festivalskom audio, video i tiskanom materijalu (CD, kazeta, pjesmarica i ostali tiskani materijal).

Nastup i izvođenje skladbe na Festivalu

58. Na “Hosanafestu” skladbe se izvode kombinirano – pjeva se uživo, uz snimljenu studijsku matricu.

59. Autor sam određuje izvođača skladbe. U posebnim prigodama, iz opravdanog razloga, u dogovoru s autorom može se uzeti drugi izvođač, ali se prije mora obavijestiti Organizacijski odbor, uz uvjet da glavni vokal mora biti stariji od 16 godina, suglasno čl. 33 Pravilnika.

60. Skladbu koju izvođač zbog opravdanog razloga po prosudbi Organizacijskog odbora ne može osobno izvesti može se prepustiti nekom drugom izvođaču pošto se obavijesti Organizacijski odbor. Rok za prijavu izmjene moguće je izvršiti najmanje 10 dana prije Festivala, , uz uvjet da glavni vokal mora biti stariji od 16 godina, suglasno čl. 33 Pravilnika.

61. Poželjno je da se dotični izvođači nalaze i na studijskoj snimci, ali se ne moraju navoditi kao službeni suizvođači.

62. Organizacijski odbor nije dužan organizirati ili financirati dolazak izvođača na Festival.

63. Maksimalan broj izvođača na sceni po jednoj skladbi ne smije biti više od 15 (petnaest) osoba.

64. Izvođači su dužni Organizacijskom odboru dostaviti najkasnije 15 (petnaest) dana prije održavanja Festivala popis osoba koje će nastupiti na sceni.

Obveze Organizatora Festivala vezane uz nastup izvođača

65. Organizacijski odbor Festivala dužan je izvođačima osigurati:

– pravovremene obavijesti vezane uz festivalska događanja;

– smještaj za sve izvođače izvan Subotice kojima je smještaj potreban; izvođači su dužni Organizacijskom odboru dostaviti najkasnije 15 (petnaest) dana prije održavanja Festivala popis svih osoba kojima je potreban smještaj;

– odgovarajuću tonsku probu.

Obveze izvođača vezane uz nastup na Festivalu

66. Izvođači su dužni poštovati utvrđeni plan događanja, te bez opravdanog i najavljenog razloga ne mogu izostati niti s jedne od točki programa.
v 67. Izvođači moraju nastupiti u prikladnoj garderobi.

Program Festivala

68. Festival je zamišljen kao glazbeno-duhovni susret. Program susreta određuje Organizacijski odbor.

69. U okviru Festivala, mora se upriličiti zajedničko misno slavlje.

70. Generalna proba treba biti održana u festivalskom prostoru. Najmanje sat vremena prije predviđenog izlaska na pozornicu izvođači se moraju pojaviti na mjestu nastupa. Zbog postavke svjetla izvođači na generalnoj probi trebaju biti obučeni kao na nastupu. Za vrijeme generalne probe svaki izvođač svoju pjesmu može izvesti najviše 2 (dva) puta.

“Upitna originalnost” i “preočita posuđenost”

71. Na natječaj se šalju isključivo glazbeno originalne skladbe. Originalnost prijavljenog djela jamče autori. Prepjevi s navedenim autorima neće biti uzeti u razmatranje. Organizacijski će odbor takve skladbe eliminirati.

72. U slučaju opravdane sumnje u autorstvo ili primjedbi na “preočitu posuđenost” glazbenih motiva, Organizacijski odbor ima pravo ispitati istinitost i utemeljenost sumnji.

73. Bez obzira na zakonsku formu “plagijata”, Organizacijski odbor, prema savjetu i prijedlogu većine članova stručnog Povjerenstva, može neku skladbu diskvalificirati kao prijavu s “upitnom glazbenom originalnošću” zbog “preočite glazbene posuđenosti”.

74. Naknadno utvrđivanje neoriginalnosti uslijed novih spoznaja ili aranžerskih intervencija također može dovesti do diskvalifikacije. Mišljenje o tome trebaju dati svi ili barem većina članova Povjerenstva. Ako većina članova Povjerenstva utvrdi da je riječ o “preočitoj posuđenosti”, skladba će biti diskvalificirana.

75. Glazbeni citati koji idejno, sadržajno niti vremenski ne predstavljaju bitnu značajku pjesme, nego samo još više pridonose njezinoj kvaliteti i snazi dopustivi su (primjerice uporaba kratkih koralnih fragmenata i sl.).

76. Autori i izvođači kojima se dokaže “preočita posuđenost” bit će podvrgnuti sljedećim sankcijama:

– diskvalificiranje pjesme

– zabrana nastupa na narednom “Hosanafestu”.

Nagrada “Hosanafesta”

77. “Hosanafest” je po svojoj naravi festival natjecateljskog karaktera.

78. Na svakom “Hosanafestu” dodjeljuje se 1. (jedna) nagrada. Nagrađeni izvođač dobiva automatsko pravo nastupiti na narednom “Hosanafestu”, te samim tim Organizacijski odbor njegovu novu skladbu ne predaje prosudbenom Povjerenstvu. Nagrađena skladba treba biti izvedena na narednom Festivalu kao prošlogodišnja i još uvijek aktualna pobjednička pjesma.

79. Broj i vrstu nagrada, te priznanja Organizacijski odbor može za pojedini Festival uvećati. Tu dodatnu nagradu dodjeljuje Organizacijski odbor.

80. Odluku o dodatnim nagradama i priznanjima Organizacijski odbor donosi za svaki “Hosanafest”.

81. Organizacijski odbor nije dužan svakome izvođaču dodijeliti uspomenu za sudjelovanje na “Hosanafestu”.

Način glasovanja

82. Nakon što su skladbe izvedene na Festivalu, svaki izvođač dobiva formular za glasovanje na kojem se nalazi popis svih skladbi. Ocjenjivanje vrši sam ili uz pomoć svojih članova autora pjesme.

83. Ocjenjivanje se vrši tako što će svaki izvođač odabrati deset skladbi kojima će dati bodove. Najboljoj skladbi dodjeljuje 12 bodova, drugoj 10, trećoj 8, četvrtoj 7, petoj 6, šestoj 5, sedmoj 4, osmoj 3, devetoj 2 i desetoj 1 bod. Ostale skladbe ostaju bez bodova.

84. Izvođač ne smije dodijeliti bodove samome sebi.

85. Ocjenjivanje se vrši na osnovu ukupnog dojma skladbe i izvedbe.

86. Svaki je izvođač dužan potpisati svoju bodovnu listu (formular).

87. Svaki izvođač dužan je svoj glasački formular s bodovima predati u roku od 5 (pet) minuta pošto mu se isti uruči, a ne prije završetka izvođenja svih skladbi Festivala i to osobama koje su u ime Organizacijskog odbora za to određeni.

88. Zbrajanje bodova vrši se nakon što svi glasuju.

89. Zbrajanje bodova mora biti javno. Osobe koje su za pojedine izvođače bile zadužene prikupiti bodovne liste, javno čitaju rezultate kako je pojedini izvođač glasovao, a sve to nadgleda stručni ocjenjivački sud u sastavu: predsjednik Organizacijskog odbora, te još 2 (dva) njegova člana. Zbrajanjem bodova dobiva se bodovna lista skladbi. Ona skladba koja ima najviše osvojenih bodova osvaja 1. mjesto.

90. Stručni ocjenjivački sud o nadgledavanju javnog glasovanja formira Organizacijski odbor izglasavanjem.

91. U slučaju da nakon zbrajanja bodova prve dvije ili više skladbi imaju isti broj bodova, pobjednička je ona skladba koja ima više dvanaestica, odnosno desetki itd.

92. Nagrada za najbolji tekst se ne dodjeljuje, osim ako je Organizacijski odbor drugačije odredio za pojedini “Hosanafest”. U tom slučaju se Organizacijski odbor obvezuje organizirati stručno Povjerenstvo za izbor najboljeg teksta koje će, neovisno o glazbi, pregledati tekstove te proglasiti najbolji. Organizacijski odbor imenuje članove dotičnog Povjerenstva, te određuje pravila ocjenjivanja.

93. Rezultati rada dotičnog Povjerenstva je tajna, te nije dopušteno njihovo pojedinačno objavljivanje, a obznanjuje se samo ime nagrađenog teksta. Obznanjivanje se vrši u drugom dijelu festivala, neposredno prije bodovanja skladbi po ocjeni izvođača.

Završne odredbe

94. Organizacijski odbor zadržava pravo izmjene Pravilnika ukoliko organizacijske ili tehničke potrebe to iziskuju i obvezuje se pravovremeno obavijestiti javnost.

95. Pravo tumačenja ovih uvjeta ima Organizacijski odbor “Hosanafest”.

96. Nepoštovanje stavki ovog Pravilnika za sobom povlači sankcije koje mogu biti:

– zabrana sudjelovanja na “Hosanafestu” tri godine.

– zabrana sudjelovanja u organizaciji Festivala.

U Subotici, 05. srpnja 2005.
Organizacijski odbor